WWW.DRØMMEBANK.NO 

 

 

Bruk dine evner, kreativitet og drivkrafter til å gi grobunn for gode og spennende lokalsamfunnsprosjekter i eget nærmiljø! Dine drømmer og ideer kan føre til prosjekter som bidrar til at det blir mer engasjement, tilhørighetsfølelse, felleskap og begeistring der du bor!

Drømmebanken er et nettbasert verktøy som forener de gode kreftene i lokalsamfunnet, både de som har de gode ideene/drømmene for eget bosted og de som har ressursene til å bidra til å realisere disse. Hensikten med drømmebanken er på kort sikt å utløse skapertrang, handlekraft og lokalt engasjement. På lenger sikt er målet å styrke sosiale verdier i samfunnet. Kommuner og bydeler åpne sine egne "drømmebankfilialer" og det er enten kommunen, nærlingslivet i kommunen eller en kombinasjon av disse som sørger for at kommunen får på plass sin egen Drømmebankfilial. Man må ha en drømmebanklisens for å åpne en filial. Drømmebanken består av to deler: Banken og Fabrikken.  

DRØMMEBANKEN
Drømmene/ideene settes enkelt inn via et webbasert skjema i drømmebankportalen. Alle drømmer må godkjennes av den lokale banksjefen før de synliggjøres i banken. Drømmer må oppfylle følgende kriterier for å godkjennes:

  • Drømmeinnhaver kan ikke selv profittere økonomisk på at drømmen realiseres - men det kan lokalsamfunnet!
  • Drømmen bør kunne realiseres innen 1-3 år. Unntak: Hårete drømmer til inspirasjon - med potensiale! 
  • Drømmen skal ved realisering bidra til positiv aktivitet i lokalsamfunnet og/eller styrke sosiale verdier i samfunnet.  

Alle drømmene som godkjennes, synliggjøres umiddelbart i portalen og kan ved et enkelt tastetrykk spres via Facebook. Drømmene kan sorteres på populæritet og på det lokale begeistringsrådets utvalgte drømmevalgprosjekter. Slik blir det enkelt å sile ut de prosjektene som trigger mest engasjement og interesse. Noen drømmer krever mye ressurser for å kunne gjennomføres. Det være seg fagkompetanse, tidsbruk og ikke minst økonomi. Andre drømmer krever mindre. Rammene settes av drømmens karakter. Når en drøm har oppnådd tilstrekkelig med engasjement/ressurser til at den kan realiseres så flyttes den over til drømmefabrikken. 

DRØMMEFABRIKKEN 
Fabrikken er bygd over samme lest som banken, med en viktig forskjell: Drømmene i fabrikken er ikke lenger bare er drømmer. De har blitt til posjekter. Drømmene som står i fabrikken er under produksjon. I fabrikken får man en oversikt over alle de gode drømmene det jobbes aktivt med for å realisere. Noen prosjekter eies og utvikles av barn og unge. Dette er såkalte Team Experiencerposjekter, og disse er forankret via skoler eller fritidsklubber o.l. I Team Experience lærer barn og unge at de har påvirkningskraft, og at de kan ha en betydningsfull rolle i å skape sosiale verdier i lokalsamfunnet sitt. 
 

BANSKSTYRE
Det nedsettes et lokalt Drømmebankstyre som har ansvar for å følge opp drømmebanken i den enkelte kommune/bydel. Rådet besår av 5-8 nøkkelpersoner med stort engasjement for lokalsamfunnet sitt. Minst en av representantene skal være barn/ungdom - gjerne lederen i det kommunale elevrådet, eller en annen egnet kandidat. Der banken i større grad driftes via skolene er det elever som i stor grad sitter i bankstyret sammen med evt lærere og representanter fra kommunen. Bankstyret har ansvar for å godkjenne drømmeinnskuddene og flytte aktuelle drømmer fra Bank til Fabrikk. De har har også en rådgiverfunksjon ovenfor drømmeinnehaverne og har ansvar for at prosjektene i Drømmebanken driftes i henhold til angitte retnignslinjer.
 

FOLKEMØTE
Ved etablering av Drømmebanken i en ny kommune/bydel er det lurt å invitere til et folkemøte for å informere, inspirere og involvere innbyggere, skoler og lokale aktører i drømmebankarbeidet. Et tips for å øke deltakelsen fra barn og unge er å engasjere barnas kommunestyre evt. det kommunale elevrådet i etableringsprosessen. Der Drømmebanken for det meste skal driftes fra skolene inviteres det til møte med lærere, elever og foreldre.  
 

DRØMMEVERKSTED OG DRØMMEVALG
Skolene som deltar engasjerer sine elever i drømmearbeidet igjennom Team Experienceprosjektet. Det gjennomføres blant annet Drømmeverksteder på skolen. Her får elevene i oppgave å finne fram til et eller flere gode prosjekter som klassen ønsker å jobbe med igjennom skoleåret. Elevrådet på skolen kan også plukker ut 1-2 drømmer som de ønsker å jobbe spesielt med igjennom skoleåret med bistand fra det lokale bankstyret. Man kan også arrangere kommunale drømmevalg der innbyggerne stemmer fram en vinner av utvalgte drømmeprosjekter. Bankstyret er da forplikter til å nedsette et prosjekt rundt vinnerdrømmen hvis formål er å få denne realisert.  Øvrige drømmer i banken realiseres fortløpende i fabrikken etter som tilstrekkelig interesse/ressursbehov er til stede. Drømmevalget har til hensikt å løfte fram drømmeprosjekter med stor begeistringsfaktor og som trenger litt ekstra støtte for å bli realisert.

 

 

Powered by: Artworx AS

Login Admin